wz


Neoficiální stránky železniční stanice Praha Masarykovo nádraží
| Hlavní strana| Poslední aktualizace: 11.06.2007

Grafikon vlakové dopravy


Níže použité ukázky z pomůcek GVD jsou pouze ilustrační a v žádném případě nejsou platné v GVD 2005-2006

Častým pojmem nejen u železničářů je v období před platností nového jízdního řádu slovo Grafikon vlakové dopravy. Toto magické spojení je však vyslovováno i v nesprávných termínech, třeba když se mluví o samotném jízdním řádu. Pojďme si tedy osvětlit tuto problematiku.

Začnu několika pojmy:

Grafikon vlakové dopravy, tedy GVD, je souhrn opatření a pomůcek, které souvisí s vlakovou dopravou, vypracovávají se a vydávají pro období stanovené v souladu s mezistátními železničními dohodami a úmluvami. Určuje celkový rozsah dopravy na síti ČD, zavádí se v celé síti současně.

Jízdní řád vlaku je časová poloha vlaku na konkrétním traťovém úseku. Pro každý vlak musí být vypracován jízdní řád. Jízdní řád vlaků pravidelných a mimořádných (s výjimkou následů a nepředpokládaných zvláštních vlaků) jsou zapracovány v pomůckách Grafikonu vlakové dopravy. Pro následy se nevypracovává zvláštní jízdní řád, jejich časová poloha není pevně určena a platí pro ně vždy jízdní řád kmenového vlaku. Jízdní řád nepředpokládaných zvláštních vlaků jsou vypracovány případ od případu.

Každý vlak musí mít své označení, které se skládá z druhové zkratky a čísla vlaku. Vlaky zapracované do GVD jsou číslovány jedno- až pětimístnými čísly. Každé číslo vlaku zapracované do GVD se smí vyskytnout na síti ČD jen jednou. V příhraniční dopravě se může vyskytovat číslo již použité, musí však být v SJŘ doplněno o zkratku sousední železniční správy (např. DB, PKP, ŽSR, ÖBB).

Mezi čísly vlaků osobní dopravy a čísly ostatních vlaků je přesná hranice. Čísla vlaků 1 - 29999 jsou určena pro vlaky osobní dopravy. Čísla vlaků 30000 až 39999 jsou určena pro vlaky osobní i nákladní dopravy nepředvídané při sestavě GVD (tzv. nepředpokládané zvláštní vlaky). Čísla vlaků 40000 až 49999 jsou určena pro mezistátní vlaky nákladní dopravy. Čísla vlaků 50000 až 69999 a 80000 až 99999 jsou určena pro vnitrostátní vlaky nákladní dopravy. Čísla vlaků 70000 až 79999 jsou určena pro lokomotivní vlaky.

Časový postup sestavy GVD

Sestava GVD je rozdělena na tři části a to: část přípravná, část konstrukční, část závěrečná. Sestava se řídí harmonogramem prací.

V přípravné části se projedná s dopravci koncepce osobní i nákladní dopravy, sestaví rámcové polohy vlaků osobní dopravy a Nex, Rn vlaků. Sestaví se plán vlakotvorby a předběžně určí řadění vlaků osobní dopravy.

Během přípravné části probíhají rovněž předkonference o mezistátní osobní i nákladní dopravě. Přípravná část končí konferencemi FTE (Forum Train Europe). Výsledkem přípravné části je celosíťový centrální číselník vlaků a regionální číselníky vlaků.

V konstrukční části se nejprve trasují polohy mezistátních Ex, R a Sp vlaků, poté vnitrostátních Ex, R a Sp vlaků a osobních vlaků intervalové dopravy, dále Os, Nex, Rn a Sn vlaků. Po nich se vloží do GVD trasy Mn, Pn a Vn vlaků a nakonec ostatních vlaků.

Konstrukce tras se provádí prostřednictvím IS SENA (Informační systém pro sestavu jízdního řádu výpočetní technikou). V závěrečné části sestavy GVD se provádí konečné porovnání a odsouhlasení poloh vlaků, vyhotovení pomůcek GVD a výpočet ukazatelů GVD.

Nový GVD vstupuje v platnost zásadně v 0.00 hodin v noci ze soboty na neděli. Přesné datum určuje mezistátní železniční organizace FTE. Přechod vlaků do nového GVD se stanoví zvláštním rozkazem.

Pomůcky GVD a jejich úprava

  Pro služební potřebu se vydávají:

 • nákresný jízdní řád
 • sešitový jízdní řád
 • sešit jízdních řádů zvláštních vlaků
 • vlaky osobní dopravy
 • čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy
 • plán vlakotvorby
 • plán řadění nákladních vlaků - ND
 • přehled vlaků nadřazeného systému přednostní zátěže
 • plány spojů pro dopravu vozů se spěšninami a dopravu se sběrným zbožím
 • rozkaz o zavedení grafikonu vlakové dopravy
  1. Pro potřebu cestujících se vydávají:
 • vývěsné jízdní řády
 • knižní jízdní řád ČD
 • seznamy "Příjezdy a odjezdy vlaků"
 • Pomůcky GVD pro služební potřebu

  Nákresný jízdní řád

  V NJŘ je graficky znázorněna jízda vlaků v souřadnicové síti, která je doplněna záhlavím a okrajovými údaji. Vodorovné čáry odpovídají dopravnám a stanovištím, svislé čáry jsou časové (po deseti minutách). V této síti jsou pak zakresleny trasy vlaků.

  Nákresný jízdní řád

  Sešitový jízdní řád (SJŘ) a sešit jízdních řádů zvláštních vlaků

  SJŘ je soubor jízdních řádů jednotlivých vlaků obsažených v NJŘ v úpravě vhodné pro doprovod vlaku.

  Sešitový jízdní řád

  Sloupec 1 - Dopravny, stanoviště
  Sloupec 2 - Zvláštní opatření
  Zde se zapisují podrobnosti ze stanic vztahující se k vlaku např. rychlostní návěstní soustava, jízda sníženou rychlostí, pravidelný vjezd na obsazenou kolej, výluka služby výpravčího, skupinová odjezdová nebo skupinová cestová návěstidla
  Sloupec 3 - Pravidelná jízdní doba
  Sloupec 5 - Příjezd
  Sloupec 6 - Pobyt
  Sloupec 7 - Odjezd
  Sloupec 8 - r/%
  Tučným číslem se uvádí stanovená rychlost vlaku v km/h, za lomítkem tenkým číslem výměra potřebných brzdících procent
  Sloupec 10 - Stihne vlak
  Vlaky osobní dopravy

  Pomůcka obsahuje základní údaje o vozech osobního parku ČD a vozech cizích železničních správ zajíždějících na tratě ČD, dále řadění vlaků osobní dopravy, pravidelné hmotnosti tažených vozidel, způsobu brzdění a místenkování.

   Člení se na 4 části:
 • část 1 - Expresní vlaky a rychlíky
 • část 2 - Mezistátní spěšné, osobní a soupravové vlaky
 • část 3 - Oběhy souprav
 • část 4 - Vnitrostátní spěšné, osobní a soupravové vlaky
 • Vlaky osobní dopravy - část 1

  Jednotlivé sloupce obsahují tyto údaje:
  Sloupec 1 - Řada vozu
  Údaje se uvádějí pro jednotlivé vozy v pořadí, jak jsou ve vlaku zařazeny.
  Sloupec 2 - pořadové číslo vozu
  Sloupec 3 - Od vlaku
  Sloupec 4 - Běh vozů (odkud kam jedou)
  Sloupec 5 - Na vlak
  Sloupec 6 - Vozy dodá
  Sloupec 7 - Poznámky, kurz EWP, VO
  Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy

  Pomůcka obsahuje opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy, tj. čekací doby a mimořádné čekací doby, mimořádná zastavení projíždějících vlaků a náhradní provážení přímých vozů.

  Zde bych chtěl připomenout několik bodů:

  Pro účely čekacích dob je považován za první vlak ten vlak, od něhož je zajištěn přípoj. Vlak, na který je zajištěn přípoj, je považován za druhý vlak. Přípojnými vlaky jsou vlaky u nichž interval mezi pravidelným příjezdem prvního vlaku a pravidelným odjezdem druhého vlaku je shodný nebo větší než doba potřebná na přestup mezi těmito vlaky ve stanici. Přípojnými vlaky nejsou:

 • vlaky opačného směru téže trati
 • vlaky zastavující v různých nádražích jedné obce nebo v různých nádražích (odlišených rozdílným tarifním názvem) téže stanice, musí-li cestující při přestupu opustit její obvod,
 • vlaky, u nichž není dodržena doba potřebná na přestup, je-li tato skutečnost vyznačena příslušnou značkou v Knižním jízdním řádu ČD. Chybí-li mimořádně toto označení v knižním jízdním řádu, považují se tyto vlaky za přípojné a přestup musí být umožněn.
 • vlaky, u kterých je sice dodržena doba potřebná na přestup, ale u nichž je pomůckou "Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy" stanoveno, že "vlak nečeká". Tato skutečnost musí být rovněž vyznačena v KJŘ. Chybí-li toto označení v KJŘ, považují se tyto vlaky vždy za přípojné.
 • Základní čekací doba je stanovena mezi jednotlivými kategoriemi vlaků pro všechny stanice ČD shodně:

 • Expresní vlak (EC, IC, Ex) čeká na přípojný expresní vlak 5 minut, na ostatní přípojné vlaky čeká 0 minut.
 • Vlak R, Sp čeká na přípojné vlaky 5 minut
 • Vlak Os čeká na přípojné vlaky 10 minut
 • Základní čekací doba platí pro všechny přípojné vlaky, není-li pomůckou "Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy" stanovena jiná čekací doba uvedena v Tabulce A této pomůcky. Tato doba může být delší nebo i kratší, případně může být uvedeno, že vlak nečeká na přípoje. Tato skutečnost (vlak nečeká na přípoje) však musí být vyznačena v Jízdním řádu pro cestující a to může být provedeno třemi způsoby (viz níže), pokud toto označení chybí považují se tyto vlaky vždy za přípojné:
  Označení ve sloupci vlaku Označení v řádku stanice u vlaku

  Označení Vlak nečeká na žádné přípojeOznačení "Vlak nečeká na žádné přípoje"

  Označení v poznámce Není přípoj mezi vlaky

  Označení není přípoj mezi vlaky

  Pomůcka má formu tabulek:
  Tabulka A - Čekací doby odchylné od základní čekací doby
  Tabulka B - Mimořádná zastavení projíždějících vlaků
  Tabulka C - Náhradní provážení přímých vozů
  Tabulka D - Zvláštní opatření

  Čekací doby - Tabulka A

  Plán vlakotvorby
  Plán vlakotvorby je pomůcka, která určuje vlakotvorné úkony důležitých vlakotvorných stanic. Kromě vysvětlivek a seznamů čísel vlakotvorných stanic, stanic hromadné nakládky a pohraničních přechodových stanic pomůcka obsahuje:
 • oddíl 1 - Přehled odesílání zátěže podle plánu vlakotvorby, je sestaven pro každou vlakotvornou stanici samostatně. Relace, do nichž se vozy zařazují, jsou uvedeny čísly vlakotvorných stanic.
  Plán vlakotvorby - oddíl 1

  Plán vlakotvorby - oddíl 1

 • oddíl 2 - Tabulky vlakotvorných stanic
 • oddíl 3 - Seznam stanic tvořících ucelené vlaky
 • Plán vlakotvorby - oddíl 3

 • oddíl 4 - Seznam stanic tvořících vyrovnávkové vlaky
 • Plán řadění nákladních vlaků - ND

  Pomůcka obsahuje konkrétní údaje o sestavě jednotlivých nákladních vlaků a jiné potřebné údaje a pokyny pro zajištění stanoveného plánu vlakotvorby.

  Plán řadění nákladních vlaků ND

  Přehled vlaků nadřazeného systému přednostní zátěže

  Pomůcka je určena nejen pro železniční zaměstnance, ale i pro přepravce. Slouží k rychlé informaci o mezistátních a vnitrostátních spojích zařazených do systému. Obsahuje časové údaje o jízdách vlaků zařazených do systému s udáním přípojů ve výchozích, nácestných i konečných stanicích.

  Přehled vlaků nadřazeného systému přednostní zátěže

  Plány spojů pro dopravu vozů se spěšninami a dopravu vozů se sběrným zbožím

  Pomůcka je určena pro pracovníky železničních stanic i pro přepravce. Část, která obsahuje plány spojů pro dopravu vozů se sběrným zbožím slouží i obchodním zástupcům ČD pro nabídku a stanovení spoje přepravci.

   Pomůcka se skládá ze tří základních částí :
 • Plány spojů pro dopravu vozů se spěšninami
 • Plány spojů pro dopravu vozů se sběrným zbožím
 • Plán řadění Nex vlaků s vozy pro přepravu spěšnin a sběrného zboží a jsou zde uvedeny též čekací doby
 • vlaky pro přepravu pošty
 • Rozkaz o zavedení Grafikonu vlakové dopravy (RZG)

  Rozkaz o zavedení Grafikonu vlakové dopravy obsahuje všeobecná ustanovení o zavedení nového GVD, přehled omezení jízdy vlaků osobní a nákladní dopravy a konkrétní ustanovení pro jednotlivé trati.

   Pomůcka se skládá ze tří částí:
  1. Rozkaz o zavedení Grafikonu vlakové dopravy
   (Obsahuje všeobecná ustanovení, Pomůcky GVD, Připomínky k osobní dopravě, Připomínky k nákladní dopravě, Připomínky k provozu kolejových vozidel, Závěrečná ustanovení
  2. příloha k RZG "Přehled omezení jízdy vlaků osobní a nákladní dopravy" pro expresní vlaky, rychlíky, spěšné vlaky, osobní vlaky, nákladní vlaky Nex, Rn, Vn, Pn,
  3. příloha k RZG včetně "Přehledu omezení jízdy vlaků soupravových, manipulačních a vlečkových
  Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami
   Jednotlivé části pomůcky mají následující členění :
 • část 1 - Obsazování vlaků vlakovými četami a další ustanovení celosíťové platnosti
 • část 2 - Doprovod vlaků vlakovými četami
 • část 3 - Seznam dopravnám přidělených zkratek celosíťového významu
 • část 4 - Doprovod vlaků vlakovými četami
 • část 5 - Vlaky sunuté
 • část 6 - Místní opatření
 • část 7 - Seznam dopravnám přidělených zkratek regionálního významu

 • Z těchto pomůcek vydává technická skupina železniční stanice pak výtah z těchto pomůcek, pro potřeby zaměstnanců stanice. V naší stanici jsou to:
  Seznam vlaků pro staniční zaměstnance - Jde o výpis vlaků jedoucích v obvodu stanice. Může mít podobu listu nebo několika listů a takzvaný mozeček.

  Seznam vlaků pro staniční zaměstnance - mozeček levá strana

  Seznam vlaků pro staniční zaměstnance - mozeček pravá strana

  Dále se vydává plán obsazení kolejí a provozních procesů stanice tzv. "Plachta"
  Plán obsazení kolejí a provozních procesů stanice tzv. Plachta


  Pomůcky pro potřebu cestujících

  Vývěsné jízdní řády

  Vývěsné jízdní řády jsou výtahem z knižního jízdního řádu pro potřebu informování cestujících v železničních stanicích a zastávkách. - kotouče

  Knižní jízdní řád

  Knižní jízdní řád obsahuje informace o časových polohách jednotlivých vlaků osobní přepravy, jejich periodě jízdy, o nabízených službách, přepravních a tarifních podmínkách, abecední seznam stanic a výňatek z mezistátních vlakových spojů.

  Seznamy "Příjezdy a odjezdy vlaků"

  Seznamy "Příjezdy a odjezdy vlaků" slouží k informování cestujících v železničních stanicích a zastávkách. Mohou být rozděleny do samostatných seznamů "Příjezdy vlaků" a "Odjezdy.

  Na závěr:

  V rámci sestavy nového jízdního řádu se vydává i jeho varianta pro zabezpečení vlakové dopravy v krizových situacích.